TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

Změna v akcionářské struktuře Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Menšinový akcionář Jaroslav Rokos se rozhodl pro změnu v životní dráze

Změna ve struktuře Sokolovské uhelné a SUAS GROUP vejde v platnost po vypořádání dohodnuté transakce, které se předpokládá na přelomu června a července 2022. V nové struktuře bude skupina i nadále rozvíjet svou strategii, díky které se transformuje v moderní nejen energetickou skupinu v několika oblastech podnikání zejména na Karlovarsku a Sokolovsku s přesahem do celého Česka. 

Menšinový akcionář Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. („SUPN“) Ing. Jaroslav Rokos, MBA, vlastnící cca 42 % akcií SUPN se dohodl se společností SUPN na odkupu všech svých akcií ze strany společnosti SUPN. Po vypořádání dohodnuté transakce, které se předpokládá na přelomu června a července 2022, nebude Jaroslav Rokos již figurovat ve vlastnické struktuře SUPN a do jeho práv jakožto akcionáře vstoupí napřímo SUPN, která od pana Rokose nabyla své akcie. Mezi stranami byla dosažena i dohoda ohledně ukončení působení Jaroslava Rokose v orgánech SUPN.

Současně s výše uvedeným odprodejem akcií SUPN se Jaroslav Rokos dohodl i na odprodeji všech svých akcií ve společnosti SUAS GROUP a.s. Nabyvatelem těchto akcií je JUDr. Pavel Tomek, jako svěřenský správce Svěřenského fondu Františka Štěpánka, který se tak po vypořádání transakce stane jediným akcionářem SUAS GROUP. I v tomto případě je součástí dohody stran i dohoda o ukončení působení Jaroslava Rokose v orgánech společností skupiny SUAS GROUP.

Zúčastněné strany deklarují, že i přes výše uvedené mají nadále zájem rozvíjet vzájemnou spolupráci v rovině obchodní i společensky prospěšné. Podmínky transakce včetně výše vypořádání si obě strany nepřejí komentovat.

 

Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a místopředseda dozorčí rady Sokolovské uhelné: 

Energetika a hornictví je alfa a omega mé celoživotní profesní dráhy. V Sokolovské uhelné jsem před 37 lety našel své první zaměstnání a nyní v roli menšinového akcionáře zde také svou profesní dráhu zakončuji. Transformaci skupiny z uhelné energetiky v moderní nejen energetickou SUAS GROUP jsme startovali před třemi lety ještě s dalším dlouholetým vlastníkem a manažerem, dnes již bohužel zesnulým, Františkem Štěpánkem. Nyní předávám své žezlo dál. Skupina má ve své nové éře správně nakročeno. Přeji kolegům v dalším rozvoji podnikání to nejlepší a jsem rád, že se na vybraných projektech budu i nadále podílet, i když z externí pozice.“

 

Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP, správce Svěřenského fondu Františka Štěpánka:

Společně s Jaroslavem Rokosem, Františkem Štěpánkem a dalšími blízkými spolupracovníky jsme před několika lety definovali vývoj skupiny v době pouhelné. Přes současné výkyvy v energetickém segmentu plníme naši strategii a postupně firmu transformujeme v moderní energetickou skupinu, která je aktivní i v dalších návazných oblastech. Dohoda s Jaroslavem Rokosem nikterak neovlivní představené transformační a rozvojové vize v žádné z našich skupin, stejně tak ani rozpracované projekty. Dohoda rovněž nemá žádný dopad na zaměstnance žádné ze skupin, stejně pak ani na obchodní vztahy, v nichž budou všichni členové obou skupin i nadále seriózním partnerem, který si zakládá na řádném plnění svých závazků. Naše vize transformace firmy, ale i aktivity vedoucí k udržitelnému rozvoji našeho regionu, které byly společně s Jaroslavem Rokosem nastaveny a které se v posledních měsících daří úspěšně posouvat do dalších fází, budou naplněny. Jaroslav Rokos je jedním z klíčových lidí nejen tradiční Sokolovské uhelné, ale hraje významnou roli i ve vedení nové SUAS GROUP a je uznávaný expert na energetiku. Respektujeme jeho rozhodnutí se v jeho životě posunout dál. I nadále budeme spolupracovat a využívat jeho letité zkušenosti.“

 PTJR

Profil Ing. Jaroslav Rokos, MBA (59)

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou dokončil v roce 1985. Ihned po jejím absolvování, provozní praxi a vojenské službě nastoupil do ekonomického úseku tehdejšího Palivového kombinátu Vřesová. V podniku prošel řadou odborných pozic od samostatného ekonoma a vedoucího plánovače až k pozici vedoucího celé plánovací sekce. V této funkci stál jako ekonom také v roce 1994 u sloučení státního podniku Hnědouhelné doly Březová s Palivovým kombinátem a jejich následné přeměny na akciovou společnost Sokolovská uhelná. O rok později se stal ekonomickým ředitelem nového subjektu a po roce 2005 v rámci privatizace jedním z jejích majitelů. Ve společnosti připravoval financování řady klíčových investic, jako byla výstavba paroplynové elektrárny Vřesová nebo rozsáhlé projekty zaměřené na ekologizaci. Společně se svým obchodním partnerem Františkem Štěpánkem sehrál i významnou roli při realizaci desítek významných veřejně prospěšných projektů. Svou profesní dráhu ve skupině zakončuje na pozici menšinového akcionáře, místopředsedy dozorčí rady Sokolovské uhelné a předsedy dozorčí rady SUAS GROUP.

 

Profil JUDr. Pavel Tomek (51)

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po úspěšném vykonání advokátních zkoušek působil od roku 1998 jako advokát zapsaný́ v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou s tím, že ve své dlouholeté právní praxi se zaměřuje převážně na právo obchodních korporací, přeměny obchodních korporací, hospodářskou soutěž, obchodní, finanční, daňové právo nebo energetické právo. Je zakladatelem renomované advokátní kanceláře, která nese jeho jméno. Od roku 2006 spolupracuje se společností Sokolovská uhelná v pozici právního zástupce a konzultanta v právních otázkách a osobně, popřípadě jako součást širšího týmu právních a daňových poradců, se v posledních letech podílel na řešení těch nejvýznamnějších právních záležitostí tykajících se společnosti. Od roku 2020 zastává, jako správce akciového podílu zesnulého Františka Štěpánka, a následně jako správce svěřenského fondu s názvem Svěřenský fond Františka Štěpánka, střídavě pozici předsedy a místopředsedy dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a společnosti SUAS GROUP.

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Pavel Tomek místopředseda dozorčí rady
Jan Smolka člen dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie