TVOŘÍME SOKOLOVSKO.

S respektem k přírodě rozvíjíme moderní energetiku, protože budoucnost nám není lhostejná.

Připravujeme realizaci výjímečných developerských projektů s příznivým dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Aktivně se podílíme na zajištění zaměstnanosti a usilujeme o spokojenou budoucnost našich zaměstnanců a jejich dětí. Stojíme při Vás již dvě stě třicet let. Společně s Vámi teď měníme náš region v ještě lepší místo pro život.

1792

1792

Johann David Starck si od Nosticů pronajímá starou slévárnu mosazi ve Stříbrné, kde zahajuje výrobu dýmavé kyseliny sírové. Během několika let se mu podaří snížit její cenu ze 160 zlatých za vídeňský cent na na pouhou desetinu a zcela tak ovládne domácí trh s touto komoditou.

1885

1885

Johann Anton Starck založil firmu Dolové a průmyslové závody v Dolním Rychnově, dříve firma J. D. Starck, která dál expanduje především v oblasti těžby uhlí. O rok později firma instaluje první dynamo a stává se průkopníkem elektrifikace revíru. V roce 1907 v Dolním Rychnově pak otevírá svou první elektrárnu.

1945

1945

Na základě dekretu prezidenta republiky je firma v říjnu 1945 zestátněna a dalším dekretem vzniká v březnu 1946 národní podnik Falknovské hnědouhelné doly a briketárny ve Falknově, později HDB Sokolov. Těsně před zestátněním se společnost podílela na více než polovině celkové těžby v revíru.

1959

1959

Provoz zahájila nová elektrárna v Tisové. Její první blok o výkonu 183,8 MW doplnil o tři roky později další s výkonem 112 MW. Šlo o vůbec první velkoelektrárnu na území tehdejšího Československa. Později se stala i hlavním zdrojem tepla pro města Sokolov, Habartov a přilehlé obce.

1960

1960

Zřízení Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová a zahájení výstavby zpracovatelské části, která zahrnuje, mimo jiné, technologie pro úpravu hnědého uhlí, teplárnu nebo výrobu svítiplynu. O patnáct let později je zpracovatelská část spojena s těžební a vzniká Palivový kombinát Vřesová.

1994

1994

Fond národního majetku zakládá společnost Sokolovská uhelná. Ve Vřesové je o dva roky později dokončena výstavba paroplynové elektrárny s dvěma bloky o souhrnném výkonu 400 MW. Ty jsou prvními svého druhu ve stabilním provozu v ČR. Mimo jiné slouží k vyrovnávání frekvence a napětí přenosové soustavy.

2004

2004

Privatizace společnosti jejími manažery. Technologie zpracovatelské i těžební části procházejí modernizací, rozsáhle se investuje do oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 firmu vážně zasáhne sesuv vnitřní výsypky lomu Jiří a později i skokový nárůst ceny emisních povolenek.

2020

2020

Nečekaný odchod jednoho z vlastníků společnosti Františka Štěpánka. V jeho osobě firma i celý region ztratili obrovského patriota, který žil pro společnost i kraj. Byl jedním z hlavních iniciátorů významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska.

2021

2021

Idea využít existující potenciál v lidské, technické i ekonomické rovině pro start nového rozvoje Karlovarského kraje vede ke vzniku SUAS GROUP. Ta se stává nositelem nových ambiciózních záměrů a projektů s cílem zajistit ekonomickou a sociální stabilitu oblasti i její budoucí prosperitu.

Karlovarský kraj bude spolupracovat na rozvoji chemického průmyslu v regionu

Na krajském úřadě bylo slavnostně uzavřeno memorandum o spolupráci na rozvoji, vzdělávání a výzkumu a aplikační praxi chemického průmyslu v Karlovarském kraji. Svým podpisem jej stvrdili krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Pavel Matějka, místopředseda představenstva SUAS GROUP David Najvar, člen představenstva SUAS GROUP Pavel Poc a výkonný ředitel Synthomer a.s. Milan Brejchal.

„Podepsání tohoto memoranda považuji za zásadní krok, který nás zavazuje nejen ke spolupráci, ale také k významné podpoře chemického průmyslu, který je a bude i nadále, zejména v době pouhelné a transformace regionu, zásadním pro náš kraj. Právě chemický průmysl se totiž velmi výrazně podílí na zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, a to v rámci tradičních odvětví, jako je například sklářství, porcelán či keramický průmysl. Proto považuji za nezbytné zajistit  jeho další rozvoj včetně výzkumu a inovací. Jsem přesvědčen, že pro vzájemnou  spolupráci máme ty nejlepší partnery,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vítá podpis tohoto memoranda jako iniciační krok k systematické spolupráci s chemicky zaměřeným průmyslovým sektorem v Karlovarském kraji za účinné podpory hejtmanství kraje. Cílem není jen na výzkumu založená modernizace chemického a na chemii založeného průmyslu, tak aby byl mezinárodně konkurenceschopný, ale také rozvoj technické vzdělanosti v kraji a zlepšení životních podmínek v kraji. VŠCHT Praha zde nabízí své výzkumné i vzdělávací zkušenosti a odborné znalosti nejen z tradičních oblastí chemie, ale i z oblastí moderní cirkulární ekonomiky, energetiky nevyžadující fosilní paliva s důrazem na harmonickou koexistenci lidské civilizace a přírody,“ řekl rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Pavel Matějka.

„Sokolovská uhelná a její sesterská SUAS GROUP jsou na Karlovarsku a Sokolovsku přes dvě staletí největší zaměstnavatel. Průmysl je tradičně hlavním pilířem našeho podnikání, díky kterému dáváme práci více jak dvou a půl tisíce lidem. V naší nové éře se orientujeme na rozvoj moderní energetiky a další oblasti podnikání, které mají za cíl udržitelný rozvoj našeho regionu. Vedle spolupráce s Karlovarským krajem se propojujeme také s akademickou sférou a dalšími podnikatelskými subjekty, které se s námi na budoucnosti našeho kraje chtějí podílet. Pro rozvoj moderního chemického průmyslu a jeho výzkumu a vývoje nabízíme technologickou a lidskou základnu. Nemůžeme ani v období postupného odklonu od uhelné energetiky opomíjet, že chemický průmysl výrazně promlouvá do budoucnosti energetiky, a proto chemie v energetice byla a bude rovněž v dalším období hrát prim i v našich rozvojových aktivitách, včetně materiálového využití nerostného bohatství pro posílení energetické soběstačnosti a stability státu,“
doplnil předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP Pavel Tomek. 

Předmětem memoranda je dohoda o vzájemné spolupráci a podpoře, která umožní rozvoj partnerství v oblasti chemického průmyslu, dále také aplikaci poznatků výzkumu v provozních podmínkách a vzájemný postup při rozvoji chemického průmyslu v Karlovarském kraji. Cílem spolupráce bude podpora a aplikace moderních technologií přispívajících k transformaci Karlovarského kraje, podpora výzkumu těchto technologií a jejich transfer do průmyslové praxe v rámci individuálních projektů. Spolupráce bude realizována prostřednictvím společných nebo na sebe navázaných aktivit.

„Sokolovská chemička Synthomer se svou stopětiletou historií je příkladem stability, udržitelnosti a inovací, které jsou pro náš Karlovarský kraj zárukou budoucího rozvoje a budoucnosti pro jeho obyvatele. Jen společně se silnými subjekty, jako je Sokolovská uhelná, a celým podnikatelským sektorem v našem kraji můžeme vytvářet pracovní příležitosti pro náš kraj. Memorandum vnímáme jako impulz, že náš kraj má budoucnost, má smysl zde žít a pracovat. Ve spolupráci s VŠCHT Praha a akademickou sférou můžeme náš kraj obohatit o projekty a moderní technologie, které budou jeho konkurenční výhodou a devizou,“
uvedl výkonný ředitel Synthomer a.s. Milan Brejchal.

Vedení SUAS GROUP

Jsme SUAS GROUP. Sokolovsko, Karlovarsko, nádherný kus země, úžasná krajina. Chodov, Sokolov, Staré Sedlo, Březová, Habartov. Všude tady a na spoustě jiných míst působíme a pracujeme. Energetika, cirkulární ekonomika, realitní a developerské činnosti či strojírenství. To jsme my. My a naši lidé. Lidé, kterých si vážíme a kteří dělají ze Sokolovska jednu z nejkrásnějších a nejrozvinutějších částí České republiky.

Pavel Tomek místopředseda dozorčí rady
Jan Smolka člen dozorčí rady
Jiří Pöpperl předseda představenstva
David Najvar místopředseda představenstva
Pavlína Havlanová HR manažerka
Pavel Francisko člen představenstva
Pavel Poc člen představenstva
Jan Filip člen představenstva

Magazín Nová Energie

Představujeme vám 2. číslo magazínu Nová Energie skupiny SUAS GROUP, společnosti, která se pohybuje na poli energetiky, cirkulární ekonomiky, realitní a developerské činnosti a strojírenství.

Narůstající globální ekologické problémy ukazují, že uhelná energetika není dlouhodobě udržitelná. A to jak enviromentálně, tak z pohledu surovinového nebo energetického. Jediné řešení nabízí zodpovědnost velkých firem, jakou SUAS GROUP je, vůči svému okolí a jejich vůle se transformovat. V magazínu představují klíčové postavy skupiny SUAS GROUP vizi pro Sokolovsko, kde společnost vždy hrála významnou roli.

Archiv starších čísel magazínu Nová Energie