Územní studie jezera Medard

Pozvánka na veřejnou konzultaci návrhu územní studie jezera Medard

Zveme Vás  na veřejnou konzultaci návrhu územní studie jezera Medard. Akce se koná dne 10. května 2023 (středa), od 16:00 hodin, Městský úřad Sokolov, velká zasedací místnosti v 1. patře A.1.11 Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Podněty a připomínky k návrhu územní studie je možné uplatnit do 10. června 2023, a to písemně na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Pro podání doporučujeme využít formulář word

Místo konání

Městský úřad Sokolov, velká zasedací místnosti v 1. patře A.1.11 Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Termín

10. května 2023 (středa), od 16:00 hodin

Navrhovatel

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Pořizovatel:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby:

Hlavní cíle řešení:

  • Cílem územní studie je navrhnout ucelenou koncepci funkčního řešení využití území v okolí jezera Medard po ukončení těžby hnědého uhlí tak, aby bylo dosaženo předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj území v souladu s platnými cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, vycházející zejména z potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.
  • Hlavní důraz je kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a zaměstnanost.
  • Navržená koncepce funkčního využití bude v souladu s ekonomickým rozvojem (podpora zaměstnanosti, podnikatelské aktivity), společenskými požadavky (propojení bydlení, služeb, rekreace, sportu, apod.) a ekologickými přístupy (ochrana a udržitelný přístup k životnímu prostředí).
  • Cílem územní studie je také přirozeně zapojit řešené území do stávající struktury okolních sídel a navrhnout funkční struktura území tak, aby bylo umožněno celoroční využití bydlení, služeb, infrastruktury, volnočasových aktivit, apod.
  • Cílem obnovy krajiny po útlumu těžby je nalezení nové identity, propojení funkcí ve stávající struktuře osídlení a zlepšení image území.
  • Územní studie bude primárně zaměřena na vymezené řešené území jezera Medard a okolí. V souladu s cíli této územní studie bude vyhodnocovat, respektovat a zpracovávat návaznosti na zájmové území, případně na celkový kontext regionu Karlovarského kraje.

I. etapa - Analytická část

Textová část

Brožura jednostranná (PDF, 137 MB)

Grafická část

B1.01 Výkres širších vztahů (PDF, 77 MB)

B1.02 Současný stav funkčního využití území (PDF, 26 MB)

B1.03 Výkres limitů (PDF, 6,7 MB)

B1.04 Problémový výkres (PDF, 5,6 MB)

B1.05 Výkres záměrů (PDF, 5,5 MB)

B1.06 Výkres potenciálů (PDF, 4,9 MB)

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.