Elektrárna Tisová nechává provést náročnou opravu parní turbíny

9/7/24
Sdílet tento příspěvek

Šedesát let sloužící parní turbína TG6 v Elektrárně Tisová prochází opravou průtočné části a regulace, výměnou nízkotlakého rotoru, revizí a upgradem řídícího systému parní turbíny 105 MW. Vedení elektrárny chce tímto krokem zajistit další bezpečný a bezproblémový provoz zařízení. Opravu má na starosti společnost Doosan Škoda Power, která je výrobcem turbíny.

Poslední rozšířená generální oprava turbíny proběhla již roce 2011. Práce na nynější opravě začaly v červnu letošního roku. „Plánovaná oprava probíhá v odstávce, kdy je třeba nejprve demontovat všechny díly, které čeká oprava či výměna. Některé bude nutné přepravit do výrobního závodu v Plzni. Důležité je i provedení garančního měření před a po opravě turbíny, které nám prokáže, zda zhotovitel provedl opravu v požadované kvalitě a v souladu s programem zabezpečení jakosti. Nedílnou součástí dodávky jsou také revizní zprávy a technická dokumentace opravy. Přifázování turbogenerátoru a uvedení do provozu by mělo nastat na konci září. Samotné předání díla je v plánu do konce roku,“ upřesnil Marcel Friml, předseda představenstva Elektrárny Tisová a místopředseda představenstva společnosti Sokolovská uhelná.

Celková cena opravy turbíny a jejího příslušenství bude činit více než 100 milionů korun. „Jejím hlavním cílem je obnova provozní spolehlivosti pro další předpokládanou desetiletou periodu provozu. Přestože definice opravy je poměrně jednoduchá, sama oprava rozhodně banální záležitostí nebude. Klíčovými činnostmi se stanou kontroly uložení rotorů a přelopatkování některých rotorových kol, kde se již začaly objevovat vady signalizující dožití těchto částí turbíny. Další podstatnou částí opravy budou zásahy do systému měření a regulace, který se dostal za hranicí své životnosti, ale pro další provoz je naprosto zásadní. Samozřejmě se k tomu přidá spousta dalších činností na potrubí, armaturách a čerpadlech,“ vysvětlil Karel Bejr, vedoucí oddělení hlavního výrobního zařízení Elektrárny Tisová.

I přes sílící trend dekarbonizace teplárenství a významně se zhoršující ekonomické podmínky pro provoz zařízení v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla, a to v souvislosti s nezbytně nutnou souběžnou výrobou elektřiny, musí skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP nadále zajistit bezpečné a dostupné dodávky tepla pro občany regionu. „Máme před sebou přechodné období let 2025–2030, než bude stávající kombinovaná výroba elektřiny a tepla prostřednictvím uhelných zdrojů nahrazena novými zdroji, pokud možno s co nejmenším cenovým dopadem na koncového zákazníka. Do té doby ovšem musíme z důvodu bezpečnosti a stabilních dodávek udržet v chodu stávající zařízení, mimo jiné i právě realizací významnějších oprav, jako je generální oprava turbíny bloku ETI 2, a zároveň investovat do vybudování nových zdrojů. I to je důvod, proč otevíráme jednání zaměřená na přechodnou provozní podporu stávajících zdrojů ze strany státu. Podpora by významně pomohla omezit ztráty a růst cen tepla a pozitivně by ovlivnila udržitelnost cenově dostupných a stabilních dodávek pro dané období,“ dodal Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Elektrárna Tisová byla uvedena do provozu v letech 1958 až 1959 v západní části sokolovské hnědouhelné pánve. Turbína TG6 pak zahájila provoz v roce 1962. Kromě výroby elektrické energie produkuje elektrárna i tepelnou energii pro centralizované zásobování Sokolovska teplem. V režimu kombinované výroby tepla a elektřiny dodává teplo a teplou užitkovou vodu napřímo nebo prostřednictvím lokálních distributorů do více než 12 000 domácností. Loni vyrobila Elektrárna Tisová 686 tisíc MWh elektrické energie, dodávka tepla pro systém CZT pak činila cca 637 tisíc GJ.

Sdílet tento příspěvek