The Battery Value Chain

Projekt Battery Value Chain představuje soubor podnikatelských aktivit, které mají potenciál do budoucna transformovat Karlovarský kraj směrem k udržitelné, bezemisní a energeticky bezpečné a nezávislé lokalitě navazující na know-how a energetickou tradici regionu.

O projektu Battery Value Chain

Předmětem projektu jsou oblasti: těžba, separace a chemické zpracování slíd pro získání lithia a dalších vzácných kovů, výstavba obnovitelných zdrojů a bateriových hubů k akumulaci energie, výrobna baterií, zpracování baterií v second life a cirkulární oběh zpracovaných kovů ve formě recyklace baterií. Tyto činnosti jsou vzájemně spojeny a pro úspěšnou realizaci projektu Battery Value Chain je nezbytná role integrátora všech aktivit – společnost SUAS GROUP disponuje dostatečným know-how, vhodnými pozemky a infrastrukturním zázemím, proto přirozeně aspiruje na tuto roli.  

Aktivity

Popis hlavních aktivit Battery Value Chain

01

Těžba a doprava

V rámci těžby a dopravy budou probíhat aktivity směřující k využití dostupných povrchových zdrojů lithia na dvou lokalitách a jeho následném transportu ke zpracování. V lokalitě Horní Slavkov se nachází 4,64 milionu tun vytěžitelného materiálu a těžba by zde měla probíhat po dobu 13 let. Těžební lokalita Cínovec se nachází při jižním okraji obce Cínovec. Těžební lokalita je odkaliště bývalé těžby na Cínovci, které obsahuje 679 643 tun vytěžitelného materiálu se zásobami na cca 4,5 roku. Celkem lze z obou lokalit získat cca 6 704 tun lithia ve formě využitelné pro výrobu baterií. Pro zajištění přepravy materiálů jsou plánovány také investice do infrastruktury s cílem minimalizovat vliv projektu na životní prostředí a život obyvatel.

02

Separace lithné slídy

Materiál bude po vytěžení kolejovou dopravou transportován k první fázi zpracování. Celkové množství slídy na obou lokalitách činí přes 5,3 mil. tun materiálu. Hlavní činností bude dvoufázová, intenzivní magnetická separace s cílem rozdělit suroviny s magnetickými podíly (lithiová slída a další slídy) a nemagnetickými podíly (písek a kaly). Výsledkem zpracování budou tři hlavní výstupy: lithný koncentrát (cca 10 %), sklářské písky (cca 80 %), kaly (cca 10 %). EIA shledává proces magnetické separace jako bezpečný. Předpokládá se, že magnetická separace bude probíhat v uzavřeném a zabezpečeném areálu ve Vřesové, který bude na její zpracování potřebně vybaven. 

03

Rafinace

Rafinace lithného koncentrátu do podoby zpracovatelného materiálu pro bateriovou výrobu představuje v Evropě na průmyslové bázi novou inovativní technologii. V první fázi tak musí vzniknout pilotní rafinační zařízení ověřující celý proces rafinace a schopné zpracovat množství materiálu z těžby na Horním Slavkově a Cínovci. V dalším kroku je možné využít nabyté zkušenosti k výstavbě plnohodnotné rafinační linky schopné zpracovat regionální zásoby lithia včetně lithia z blízkých německých projektů. Pro tuto činnost má lokalita Vřesová ideální podmínky v celoevropském kontextu.

04

Výroba baterií

V návaznosti na rostoucí poptávku po bateriích v celé Evropě rychle přibývá počet nových a plánovaných továren na jejich výrobu. V České republice se uvažuje o podobném projektu, který by měl zajistit ČR účast v tomto nově se rozvíjejícím odvětví. Výstavba bateriového závodu může pozitivně podpořit nejen ekonomiku kraje, ale i celé ČR. Výroba může nabídnout nové pracovní pozice i v rámci přechodu zaměstnanců z uhelného sektoru do jiných odvětví. Vhodnou lokalitou pro účely výstavby je oblast Staré Sedlo. Pro vybudování potřebného dodavatelského řetězce lze využít další průmyslové plochy v bezprostřední blízkosti např. Silvestr – Přátelství.

05

Obnovitelné zdroje energie

Plánované obnovitelné zdroje na lokalitách SUAS budou dodávat bezemisní elektrickou energii primárně pro účely zásobování výrobny baterií, provozů společnosti SUAS či dalších podnikatelských subjektů v regionu, případně mohou být realizovány dodávky na energetický trh. Přebytky bude možné pomoci bateriového úložiště (součást Energy Hub) akumulovat a dodávat v době nižší produkce OZE. Společnost SUAS GROUP zahájila přípravu několik projektů, situovaných převážně na brownfieldech, na kterých plánuje v letech 2022-2027 postavit fotovoltaické a větrné zdroje o souhrnném instalovaném výkonu před 235 MW.

06

Energy Hub

Částí označovanou jako Energy Hub označujeme systém energetické soběstačnosti a optimalizace provozu energetických zdrojů pro lokalitu Vřesová. Je tvořen třemi hlavními technologiemi, které dohromady vytváří jednotný celek využívající vzájemné synergie. Hlavní prvky EnergyHub představuje stacionární bateriové úložiště o kapacitě až 50 MWh. Dále pak transformační systém pro různé výše napětí, který transformuje napětí z jedné napěťové úrovně na jinou napěťovou úroveň, čímž umožňuje energetickou soběstačnost v dané lokalitě a také regulační systém výkonu, který umožní prostřednictvím regulace výkonu zapojit do systému OZE.

07

Recyklace baterií

S koncem životního cyklu baterií souvisí také otázka nakládání s vysloužilými bateriemi. V současné době v Evropě teprve začíná vznikat recyklační průmysl zaměřený na tuto oblast. Baterie procházejí dramatickým technickým vývojem a budoucí konfigurace bude velmi pravděpodobně jiná. Z toho důvodu, bude potřeba recyklační proces intenzivně rozvíjet. Momentálně existuje v celé Evropě pouze několik recyklačních LIB jednotek. Většina recyklačních jednotek se nachází v západní a severní Evropě, ve střední Evropě momentálně kapacita chybí.

Přínosy aktivit projektu

Projekt se skládá z několika na sebe navazujících a vzájemně se doplňujících aktivit, hlavními prvky a jejich přínosy jsou:

01

Těžba a doprava

 • Získání surovin nezbytných pro výrobu baterií
 • Rozvoj regionální železniční a dopravní infrastruktury 
 • Odstranění následků předchozí těžby
 • Vytvoření nových pracovních míst 
02

Separace lithné slídy

 • Efektivní zpracování získaných surovin pro další využití
 • Nové využití průmyslového areálu, který má ideální dostupnost i vybavenost
 • Vytvoření unikátního areálu, který je schopný uspokojit potřeby německého i českého průmyslu 
03

Rafinace

 • Efektivní zpracování získaných surovin pro další využití 
 • Nové využití průmyslového areálu, který má ideální dostupnost i vybavenost
 • Vytvoření unikátního areálu, který je schopný uspokojit potřeby německého i českého průmyslu 
04

Výroba baterií

 • Vytvoření tisíce nových pracovních míst 
 • Roční produkce baterií o celkové kapacitě až 20 GWh, což odpovídá počtu 334 000 baterií do běžného elektromobilu 
 • Podpora výroby baterií v EU a vytvoření stabilního dodavatelského řetězce pro automobilový průmysl
 • Zajištění nové ekonomické vize pro transformaci regionu
05

Obnovitelné zdroje energie

 • Rozvoj OZE - plánované obnovitelné zdroje na lokalitách SUAS budou dodávat bezemisní elektrickou energii primárně pro účely zásobování Gigafactory, provozům společnosti SUAS pro realizaci BVC, případně budou realizovány dodávky na trh
06

Energy Hub

 • Rozvoj akumulace elektrické energie potřebné pro rozsáhlou výstavbu obnovitelných zdrojů energie
 • Poskytování podpůrných služeb pro zajištění stability veřejné energetické sítě nebo pro firemní provozní účely
 • Udržitelné a smysluplné využití již použitých baterií 
07

Recyklace baterií

 • Udržitelné nakládání s již použitými materiály 
 • Znovuzískání materiálů potřebných k opětovné výrobě baterií 
 • Vytvoření nových pracovních míst v recyklačním závodu
 • Vybudování chybějících kapacit pro recyklaci baterií v regionu střední Evropy

Přínosy projektu Battery Value Chain

Realizace celého dodavatelského řetězce od výroby až po recyklaci baterií v rámci projektu Battery Value Chain nabízí unikátní příležitost pro regionální ekonomiku i jednotný evropský trh s bateriemi.
INOVACE
Karlovarský kraj může být vnímán jako inovační region, který naplňuje cíle Zelené dohody EU pro klimatickou neutralitu do roku 2050. 
DECENTRALIZACE
Výroba a následné využití baterií je v souladu s dlouhodobými cíli EU v oblasti decentralizace síťové soustavy.
INTEGRACE
Vizí projektu je integrovat a propojit stakeholdery v regionu střední Evropy na poli bateriového a automobilového průmyslu a tím přispět k integraci evropského trhu.
DEKARBONIZACE
Plánované uložiště energie, výstavba OZE a výroba baterií přispívají k naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu prostřednictvím přechodu na zelenou a digitální evropskou energetiku.
TRANSFORMACE
Úspěšná realizace povede k ekonomické a sociální transformaci strukturálně postiženého regionu.
UDRŽITELNOST
Projekt Battery Value Chain zahrnuje celý cyklus využití baterií. Nabízí efektivní řešení od výroby baterií až po závěrečnou recyklaci, čímž se zvýší udržitelnost bateriového průmyslu v regionu střední Evropy.

Harmonogram Battery Value Chainu

Plánované aktivity v současném stadiu projektového zpracování jsou očekávány k realizaci v průběhu dalších 10 let. 

leden 2021
Zpracování studie k posouzení aktivit Battery Value Chain.

Projektová příprava pro  stacionární baterie a energy hub

leden 2022
Výstavba výrobny baterií Gigafactory 2022-2025
Výstavba stacionárních baterií a Battery parku 2023-2026
2025
Začátek plného provozu výrobny baterií Gigafactory
2028
Výstavba recyklační bateriové linky 2028-2030
2031
Ukončení těžby na deponii HS cca k 2036
Výstavba nových obnovitelných zdrojů (FVE a VTE) v letech 2021-2027
červen 2021
Rozhodnutí o rozsahu realizace obnovitelných zdrojů na lokalitách SUAS
Pilotní projekt magnetické separace a rafinační linky
březen 2025
Možné zahájení těžby na velkém Cínovci
březen 2028
Ukončení těžby na deponii Cínovec
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakt pro další informace

RNDr. Pavel Poc

Člen představenstva SUAS GROUP a.s.
+420 605 298 82
poc@suas.cz