Strategický projekt Sokolovské uhelné zaměřený na vytvoření průmyslových zón získá transformační podporu

28/6/24
Sdílet tento příspěvek

Projekt Sokolovské uhelné na vytvoření průmyslových zón s veškerou potřebnou infrastrukturou, které přilákají na Sokolovsko nové investory a nastartují progresivní odvětví, úspěšně míří k podpoře z Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Projekt podpořila Regionální stálá konference Karlovarského kraje, k financování z transformačních peněz jej doporučila Mezirezortní expertní skupina Státního fondu životního prostředí, projekt byl schválen Výběrovou komisí OP ST a Ministerstvo životního prostředí ČR rozhodlo o poskytnutí dotace.

Projekt s názvem „Sokolovská investiční a green development“ (SIGD) je druhým ze dvou strategických projektů Sokolovské uhelné, prvním, rovněž schváleným k transformační podpoře, je vybudování multifunkční stezky v okolí jezera Medard a zpřístupnění břehové linie jezera široké veřejnosti. Celkové náklady projektu SIGD činí 533,7 milionu korun, přičemž maximální výše podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace by mohla přesáhnout 50 procent způsobilých výdajů projektu. „Dosáhli jsme významného úspěchu, kterým je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace. Rozhodnutí nám umožní čerpat částku přibližně 270 milionů korun z prostředků EU na rozvoj našich průmyslových zón. Schválení projektu znamená, že se naplno může rozběhnout realizační fáze. Rád bych touto cestou poděkoval všem kolegům, kteří s přípravou projektu pomáhali,“ upřesnil Jiří Štěrba, jenž vede oddělení strategie, dotací a investičního rozvoje.

Smyslem projektu je nastartování rozvoje zón v lokalitách Staré Sedlo – sever a Podkrušnohorská výsypka – sever, přičemž veškerá investiční podpora půjde do místní, veřejně přístupné infrastruktury. Moderní průmyslové plochy s nízkoemisním provozem podpoří ekonomický růst oblasti i tvorbu pracovních míst. V rámci projektu je třeba provést předinvestiční přípravu, zpracování projektových dokumentací, inženýring vedoucí k vydání nezbytných povolení, přípravu ploch, výstavbu technické a dopravní infrastruktury, která přivede a napojí sítě a komunikace do budoucích rozvojových lokalit o rozloze dohromady celkem 25,6 hektaru. by měl být dokončen v prosinci 2027.

Sdílet tento příspěvek